Elektronické publikování a získávání nejaktuálnějších informací /Miroslav Motejlek-73min/

Mgr. Miroslav Motej­lek vystu­doval eko­no­mii na UK v Praze. Poz­ději se věnoval zejména pub­li­cis­tice, pra­coval pro Lidové noviny, Medi­a­cop a Český roz­hlas, v sou­časnosti pro­vo­zuje vlastní pub­li­kační pro­jekt motejlek.com, jehož čtenáře lze najít po celém světě.

Další videa: